Het huus

Doelstelling en het onstaan

De initiatiefnemers starten eind 1998 met een oriëntatie, waarin zij met andere ouders kennis maakten en hun verwachtingen uitwisselden om te komen tot een gezamenlijke doelstelling. Deze doelstelling is het organiseren van een woonvorm voor hun kinderen met een verstandelijke / lichamelijke beperking. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Het inkopen van zorg ten behoeve van deze bewoners.
  • Het beheer en/of de exploitatie van een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van deze bewoners, alles in de ruimste zin van het woord;
Woonwensen

De bestaande woonvoorzieningen voldeden niet aan onze wensen. Wij wilden onze eigen wensen ten aanzien van wonen en zorg kunnen uitvoeren, zodat onze kinderen zo goed mogelijk kunnen wonen en leven. De wensen voor de woning en de woonomgeving, (centraal in het dorp) en de begeleidingsbehoefte van onze kinderen werden geïnventariseerd. Verder zijn bestaande wooninitiatieven bezocht en zijn hun ervaringen besproken. Hierdoor kwam een gezamenlijk plan tot stand waarin de wensen van de ouders konden worden gerealiseerd.

Oprichting

De naamgeving van de groep en de rechtsvorm werden vastgesteld. Op 28 december 2001 hebben de acht toekomstige bewoners samen met hun ouders de Stichting Woongroep het Droo-huus opgericht.

Beleidsplan

De langdurige zorg staat de komende jaren voor veel uitdagingen waarbij het van belang is uit te blijven gaan van zorg en ondersteuning, gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. De beperkingen zijn veelal levenslang.

Download hier ons beleidplan

Financieel

De bewoners van het Droo-huus hebben allen een PGB budget. Met deze middelen wordt 24-uurs zorg ingekocht. 92% van de inkomsten wordt besteed aan personeelskosten. De stichting heeft steeds een sluitende begroting en een weerstandsvermogen van circa €100.000 om financiële tegenvallers op te kunnen vangen (langdurige ziekte, onderbezetting bewoners, niet direct inpasbare bezuinigingen etc.).

Download hier ons financieel jaarverslag 2015

JAARREKENING 2016

JAARREKENING 2017

Organisatie

De stichting Woongroep Het Droo-huus werd opgericht in 2001 en het bestuur werd gevormd door de ouders van de bewoners. In de eerste jaren van de stichting werden de ideeën en plannen verder uitgewerkt en het project heeft geresulteerd in de officiële opening van het woonhuis, met appartementen voor de bewoners en een gemeenschapsruimte voor alle bewoners, in november 2008. Vanaf dat moment is de organisatie effectief gaan draaien en is er veel energie gestoken in het organiseren van de zorg en de begeleiding van de bewoners. De organisatie is verder beter beschreven en procedures zijn vastgelegd conform de eisen en wensen in de zorg van verstandelijk gehandicapten.

In protocollen is vastgelegd hoe er moet worden gehandeld in bijzondere gevallen. Verder is er aandacht besteed aan organiseren van vrije tijdsbesteding, lichamelijk gezondheid en fitness, alsmede de creatieve ontwikkeling van de bewoners. Nu alles goed is beschreven en is georganiseerd, e.e.a. zoals de ouders zich dat destijds hadden voorgesteld, was het tijd om de organisatie aan te passen en als ouders een stapje terug te doen. In november 2013 is het 5 jarig jubileum gevierd en dat was tevens een richtdatum om de bestuurlijke organisatie te wijzigen. Per januari 2014 wordt het bestuur nu gevormd door de coördinator/bestuurder, in dienst van de stichting, die wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht die bestaat uit minimaal 3 ouders cq vertegenwoordigers van de bewoners en een onafhankelijke voorzitter. De bestuurder/coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken qua zorg en begeleiding alsmede beleidsplan, budgetten, personeel en inkoop van specifieke hulp, etc.

De Raad van Toezicht ziet toe dat invulling van de zorg, het beleid en de financiën conform de statuten en reglementen wordt uitgevoerd . Daarnaast is er een Raad van Aangeslotenen die wordt gevormd door 8 leden, één vertegenwoordiger per bewoner, en zij benoemen de leden van de Raad van Toezicht. 2 x per jaar worden zij door de Raad van Toezicht geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de stichting.

Voor informatie over het Droo-huus kunt u contact opnemen met de bestuurder/coördinator Danielle Bierdrager.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten!