Zorg

Het lijkt zo eenvoudig…

Je maakt een rooster, kijkt hoeveel uren hulp je nodig hebt, het personeel wordt geworven en aangesteld, klaar is kees. Zo eenvoudig is het echter niet.

De manier waarop de zorg is georganiseerd kent een proces dat al twee jaar voor de verhuizing is gestart. Een werkgroep is met een taakopdracht van het bestuur aan de slag gegaan. Binnen een jaar moest er een voorstel zijn over de wijze waarop we de zorg in willen schakelen. Keuze was er genoeg; je kon aansluiting zoeken bij bestaande organisaties, je gehele zorgvraag overdragen, alles zelf doen en vele varianten daartussen. Het uitbesteden van de zorg aan bestaande voorzieningen was te kostbaar. Besloten werd om de zorg zelf in handen te nemen. Hierna is een goede beschrijving gemaakt van de richtlijnen, protocollen, afspraken, de gewenste administratieve organisatie en de interne controle. Uiteraard kan ook een goede begroting niet ontbreken.

Iedere bewoner brengt zijn/haar eigen PGB budget en WMO bijdrage voor wonen en begeleiding in geheel in. Deze inkomsten voor de zorg zijn voldoende om de lastenkant van de begroting veilig af te dekken.
Om te kunnen starten waren diverse aanpassingen in en rondom het gebouw noodzakelijk. Ook moesten alle algemene en gezamenlijke ruimtes worden ingericht. Voor de financiering hiervan zijn diverse sponsors gezocht en gevonden. De inrichting en de aanpassingen konden, hierdoor gefinancierd worden waarvoor hartelijk dank aan onze sponsors.
Het bestuur heeft er voor gekozen de administratieve werkzaamheden zo veel als mogelijk uit te besteden. Hiervoor is een accountant aangesteld die het administratieve werk overneemt, waaronder de hele afhandeling van salarissen aan de 14 (part-time) personeelsleden. Door op deze manier te werken, gaan wij ervan uit dat de zorg en hetgeen er mee samenhangt is gewaarborgd, voor nu en voor in de toekomst.
Tijdens het wervingsproces voor de zorg zijn steeds de kernwaarden benadrukt die de ouders van belang vinden. Zoals een thuis (warm nest) zijn voor de bewoners, gezelligheid / huiselijkheid, de communicatie aanpassen op de bewoner, geborgenheid en de nabijheid van ouder, bewoner en begeleider. Hierbij moet er aandacht zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de bewoner. Zij worden ondersteund / begeleid in het wonen waarbij aandacht is voor het in stand houden en uitbreiden van individuele mogelijkheden. De zorgvraag van de bewoner staat centraal en is in zorgplannen vastgelegd.
In november 2008 zijn de bewoners naar hun nieuwe appartement verhuisd en is de zorg van start gegaan. De bewoners worden 24 uur per dag begeleid met de visie ‘zo gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’. Mede doordat alles onder eigen beheer van de Stichting wordt georganiseerd en gefinancierd kan de stichting Droo-huus een 24 uurs bezetting garanderen. Dit alles zonder tussenkomst van een zorginstelling. Voor specifieke zorg op medisch, verpleeg, en gedragskundig gebied kan de stichting terugvallen op deskundigen. De overhead kosten zijn hierdoor minimaal en hierdoor komen alle beschikbare middelen volledig besteed aan de zorg en het welzijn van de bewoners. Alle rechten voorbehouden

We zijn thuis

Miriam

Ik ga hier nooit meer weg

Guus

Er wordt goed voor ons gezorgd

Freek